На извънредната сесия днес кметът Георгиев внесе за разглеждане и гласуване Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Тя не бе подкрепена единствено от арх. Димитър Маринов. Мотивът му бе, че към Програмата не са приложени доклади на експерт-оценители с оценките на имотите, които общината ще обяви за продажба през тази година. 

От Програмата става ясно, че през 2009 г. общината ще обави за продажба общо 111 обекта в Ботевград и селата. Размерът на очакваните приходи, ако сделките бъдат осъществени,  е около 5 000 000 лв. 

В Програмата е отбелязано още, че през настоящата година общината има намерение да привлече в активите си идеални части от двуфамилна жилищна сграда на ул. “Ал. Стамболийски”, апартамент в блок “Балкан” на ул. “Александър Стамболийски”, сградата на Съдебната палата и идеални част от бившия завод за автобуси “Чавдар”, както и да учреди право на ползване върху част от спортните имоти, находящи се в Ботевград. В Програмата са описани и способите, чрез които общината има намерение да придобие горепосочените имоти.