Проектът на община Ботевград „Ние сме част от вас” за изграждане на два центъра за настаняване на деца в риск е одобрен. За реализирана на разработката общината ще получи 1 505 000 лева.

Приключи работата на първата оценителна комисия по схема BG161PO001/1.1-12/2011 ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск” с конкретни бенефициенти 62 общини, попадащи в обхвата на градските агломерации, съгласно Националната карта на резидентните грижи, приета от работната група за деинституционализация за деца.
Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 32 211 376,85 лв., от които 27 379 670,33 лв. съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (85%) и 4 831 706,52 лв. съфинансиране от националния бюджет (15%).

В рамките на първия краен срок (30 юни 2011 г.) бяха подадени общо 26 проектни предложения, като всички са одобрени за финансиране. Сред тях е и проектът „Ние сме част от вас” на община Ботевград. Финансовата помощ за неговата реализация е 1 505 000 лева.

Проектът предвижда изграждането на два центъра от семеен тип в района на бившия завод „Чавдар” и в ЖК „Васил Левски”, в който ще бъдат настанени по 14 деца в риск.
Целта на проекта  е  осигуряване на подходяща и рентабилна социална инфраструктура, съвместима с изискванията на населението в градския център и допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността. С реализирането му ще се създадат реални условия за предоставяне на социални услуги в общността, които заменят институционалната грижа; ще се гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности; ще се повиши информираността на обществото за целевите групи и пакетът от мерки, насочени към тяхното социално включване.
Срокът на реализация на проекта е 24 месеца.