Извънредно заседание на ОбС ще се проведе утре – 22 януари, от 17.30 часа. В дневния ред е включена една точка – обсъждане и гласуване на проект за Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ботевград. Мотивът за внасяне на предложението е, че „с приемането на Закона за публичните финанси /обн.ДВ, бр.15/15.02.2013 год, в сила от 01.01.2014 год./ се отменя Законът за общинските бюджети, което налага отмяна на прилаганата до момента Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и приемането на нова Наредба в изпълнение на разпоредбата на чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси, с която да бъде съобразена подзаконовата нормативна уредба с нормативен акт от по-висока степен.


„Целта на новата Наредба е да се въведе многогодишна бюджетна перспектива, основана на многогодишно фискално планиране, допълнително засилване на взаимодействието между законодателната, изпълнителната, съдебната власт и община Ботевград за провеждане на благоразумна фискална политика при спазване на референтните стойности за бюджетния дефицит и размера на консолидирания дълг, установени за Европейския съюз с критериите от Маастрихт. С Наредбата се предлагат стъпки за повишаване на бюджетната прозрачност и публичност с оглед разширяване на възможностите за участие на обществеността в обсъждането на провежданата политика на общината, като се създават предпоставки за увеличаване на достъпа до бюджетна информация, както и за подобряване на нейното качество и обхват”, се посочва в докладната до Общинския съвет.


С проекта на новата Наредба може да се запознаете на:  http://www.botevgrad.org/Projects/naredba_usloviqired_-7012014.pdf