На вчерашното, от 27 юни, редовно заседание присъстваха всички общински съветници. По предложение на председателя Марин Маринов отпадна т. 14. Останалите материали докладва кметът Димитър Димитров.


• Съветниците одобриха и приеха годишния доклад за наблюдение изпълнението
за 2015 г. на Общински план за развитие на Община Етрополе 2014-2020 г. 
Общинският план за развитие на община Етрополе цели да очертае основните тенденции в развитието иа общината за периода 2014-2020 г. на основата на обстоен анализ на състоянието й, на потенциала й за развитие, при отчитане на специфичните особености на района и визията на неговото население за бъдещо развитие, както и в съответствие с нормативните изисквания на Република България и с основните политики за регионално развитие на ЕС.  Той е средносрочен стратегически документ, като  неговият времеви обхват съвпада с новия програмен период на ЕС -  2014-2020 г.
Планът определя целите и приоритетите за развитието на община Етрополе като елемент на развитието на страната и в частност Югозападния район за планиране. Основните принципи, използвани при разработване на Общинския план за развитие на община Етрополе са:
- балансирано и поетапно планиране на ресурсите на базата на анализ на
ситуацията и постигнатите резултати през последните години;
- интегрирано развитие на дейностите в съответствие с ресурсите, традициите,
националната и регионалната рамка за развитие;
- идентифициране на спецификата на общината и ориентиране на ресурсите и дейностите в посока нейното развитие.
Дългосрочната цел за развитие определя община Етрополе като привлекателно място за живеене, осигуряващо условия за професионална реализация, с развита конкурентоспособна местна икономика, възстановена и запазена чиста природа, както и здравословнз жизнена среда.
• Единодушно, със 17 гласа „за”, бяха приети предложените изменения на
Решение № 187 от 25.11.2014 г,, протокол №14 на Общински съвет, касаещи промяна в състава на Консултативния съвет по т. 12 от „Методика за мониторинг върху изпълнението на политики в Община Етрополе" . С това изменя, както следва: текстът „2. Младен Недков” се заменя с текста „2. Васил Стоев Василев”.
• Увеличени бяха целевите субсидии:
- на МБАЛ "Проф.д-р Ал.Герчев" със 17 500 лв.,
- на НЧ "Тодор Пеев-1871" с 5 000 лв. – заради честването на 70-та годишнина от създаването на ТА " Балканска младост " и във връзка с изработването на десет броя рекламни проекти, с които общината ще кандидатства по Програмата за развитие на селските райони.
• Предстои изработването на Общ устройствен план на Община Етрополе, за който от Републиканския бюджет ще се отпуснат до 65 % от общата му стойност, а останалата част ще се дофинансират от общинския бюджет.
Реализираните  дейности от Общинския план на Община Етрополе през 2015 г.  по стратегически цели са свързани с икономическото  и социалното развитие в различни аспекти.
Предложенията бяха приети с 13  гласа " за " и 4 " въздържал се ".
• Беше продължен договора на Мими Йончева - управител на " МИР-И " ЕООД  за срок от 3 години и месечна заплата от 1150 лв. РЕШЕНИЯ: 11-то редовно заседание на Общински съвет Етрополе
• Увеличени бяха целевите субсидии:
- на МБАЛ "Проф.д-р Ал.Герчев" със 17 500 лв.,
- на НЧ "Тодор Пеев-1871" с 5 000 лв. – заради честването на 70-та годишнина от създаването на ТА " Балканска младост " и във връзка с изработването на десет броя рекламни проекти, с които общината ще кандидатства по Програмата за развитие на селските райони. Това решение беше прието с 14 гласа „за” и 4 – „Въздържал се”
Сьщо така, се налага изработването на Общ устройствен план на Община Етрополе, за който от Републиканския бюджет ще се отпуснат до 65 %, а останалата част ще се дофинансират от общинския бюджет.
• Предстои изработването на Общ устройствен план на Община Етрополе, за който от Републиканския бюджет ще се отпуснат до 65 % от общата му стойност, а останалата част ще се дофинансират от общинския бюджет.
Предложенията бяха приети с 13  гласа " за " и 4 " въздържал се /Владимир Александров, Боряна Керемидска, Васил Георгиев и Лъчезар Лазаров от ПП БСП/.  
• С 14 гласа „за" и 3 гласа „въздържал се” /Владимир Александров, Васил Георгиев и Лъчезар Лазаров от ПП БСП/ беше продължен договора на Мими Йончева Иванова - управител на " МИР-И " ЕООД  за срок от 3 години, считано от датата на подписването му с месечна заплата от 1150 лв. 
• Предложенията по т. от 5 до 12 /включително/, касаещи разпореждането с имоти, станаха решения на Общинския съвет.
Съветниците решиха да се отпусне парична помощ за Атанас Симеонов в размер на 180 лв.
• Предложенията по т. от 5 до 12 /включително/, касаещи разпореждането с имоти, станаха решения на Общинския съвет.
Съветниците решиха да се отпусне парична помощ за Атанас Симеонов в размер на 180 лв. Средствата са необходими за заплащане на учредено право на преминаване поез урегулираЛева на урегулиран поземлен имот.