Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.002-0255-C01 по проект „Предоставяне на социални услуги в община Ботевград” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-„Независим живот”, утвърдена „Методика за извършване на оценката на потребностите”  представяме следнотo:


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГИТЕ:


"Личен асистент" -  постоянни грижи за дете, недееспособно лице или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности.


"Домашен помощник" - услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.


ДОПУСТИМИ ПОТРЕБИТЕЛИ (КАНДИДАТИ)


• Хора с увреждания и техните семейства


• Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване


Приоритетни групи за включване в проекта:


1. Деца с увреждания с над 71 % вид и степен на увреждане с определена чужда помощ


2. Възрастни хора с над 90% намалена работоспособност с определена чужда помощ


Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по- долу:


- Заявление от кандидата (Приложение 1) или от негов законен представител - настойник, родител, попечител (Приложение 2), когато става дума за дете под 18 г. или за пълнолетно, но недееспособно лице.


- Документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, родител, попечител, в случаите, в които това е приложимо – за справка.


- Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи).


- Копие от амбулаторен картон, с данни за личния лекар на кандидата.


На всички кандидат-потребители ще бъдат извършени оценки на потребностите - на място по домовете,   въз основа на Методиките за предоставяне на услугата в общността „Личен асистент” и „Домашен помощник” и в съответствие с „Методика за извършване на оценката на потребностите ”.   


Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград   или на адрес: www.botevgrad.bg


Място и срок за подаване на документите:


Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Ботевград от 8,30 часа до 12,30 часа в периода 01.07.2016г. до 11.07.2016г.  включително.


Телефон за информация: 0723/666 09


 


Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Ботевград BG05M9OP001-2.002-0255-C001 по проект „Предоставяне на социални услуги в община Ботевград” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-„Независим живот”, утвърдена „Процедура за подбор на персонал”  представяме следнотo:


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА


 ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ - БОТЕВГРАД


ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:


1. Ръководител    


2. Социален работник   


3. „Експерт-супервизия”  


4. „Здравен консултант”  


5. „Личен асистент”  


6. „Домашен помощник”  


Настоящата обява се публикува в изпълнение на утвърдена „Процедура за подбор на персонал”. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит/ наличието на опит по професията е предимство/, така че да изпълнява заложените в проекта дейности. 


1. Ръководител на Център за социално включване


Минимални изисквания: минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър” 


Характер на работата: организира цялостната дейност така, че да се осигури  качество на  живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всеки потребител, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.


2. Социален работник в Център за социално включване 


Минимални изисквания: минимална образователно-квалификационна степен „Бакалавър” 


Характер на работата:  изготвя и поддържа цялостно потребителско досие, регистър, отговаря за организиране, съхранение, администриране и архивиране на документацията по предоставяне на услугите, извършва ежемесечен мониторинг на социалните услуги, като посещава потребителите на социални услуги в домашна среда, осъществява услугите „административни услуги в общността” и „психо-социално консултиране”. 


3. „Експерт-супервизия” в Център за социално включване  


Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по  специалност „Психология”


Характер на работата:  изготвя програма и план за предоставяне на услугата супервизия;Подпомага супервизираните лица да: се учат, развивайки собствената си професионална идентичност; да анализират и изследват преживяванията си в хода на практиката;да проверяват (не)съответствието между извършваната от тях работа и общата рамка от изисквания, мисия, визия; да разграничат личното от професионалното; да получат адекватна оценка, независима гледна точка; да получат подкрепа, насърчение и увереност в работата;


4. „Здравен консултант” в Център за социално включване  


Минимални изисквания: образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по  медицинска специалност


Характер на работата:  извършва са дейности като измерване на кръвно налягане, осигуряване помощ в процеса на закупуване, съхранение, разпределение и прием на лекарствата в домашна обстановка, съдействие при настаняване в болница, помощ при изготвяне и спазване на хранителен и диетичен режим, смяна на превръзки и др.


5. „Личен асистент” в Център за социално включване 


Минимални изисквания: основно образование


Характер на работата:  полагане на    постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности.


6. „Домашен помощник” в Център за социално включване  


Минимални изисквания: основно образование


Характер на работата:  предоставя  на услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.


С приоритет при подбора / за всички шест вида длъжности/  се включват лица, които:


- Лица, които не се придобили право на пенсия за прослужено време и старост, вкл. и професионална пенсия за ранно пенсиониране  (в трудоспособна възраст).


- Родители на деца с увреждания, които са кандидат-потребители за услугата Личен асистент/Домашен помощник.


Начин на провеждане на подбора:


1. Подбор по подадените документи


2. Интервю


Необходими документи за участие в процедурата по подбор:


- попълнено заявление - по образец.


- автобиография - по образец.


- копие от диплом за завършена степен на образование.


- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.


Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Ботевград   или на адрес: www.botevgrad.bg


Място и срок за подаване на документите:


Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Община Ботевград от 8,30 часа до 12,30 часа в периода 01.07.2016г. до 11.07.2016г.  включително. 


Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.


Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.


В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването,  часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на сайта на Община Ботевград, на видни и достъпни места в общината.


Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал   в деловодството на общината до Кмета на Община  Ботевград, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.


Телефон за информация: 0723/666 09