Със символична първа копка днес бе даден старт на проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинската администрация. Финансирането е осигурено от ОП „Региони в растеж”. Общата стойност на проекта е 1 839 306,34 лв., от които 1 492 079, 87 лв. са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие, 263 308,21 лв. е размерът на националното съфинансиране, а съфинансирането от страна на бенефициента – Община Ботевград, е 83 918,26 лв. 


В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните енергоспестяващи мерки: топлоизолация на външни стени /ще се полага от вътрешната страна/, топлоизолация на покрив и под, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна и вентилационна инсталация, и водогреен котел, подмяна на осветителни тела и въвеждане на енергоспестяващо осветление. След изпълнението на предписаните мерки ще се постигне клас на енергопотребление „С”.


Главната цел на проекта е подобряване качеството на живот в Ботевград и намаляване на неравенствата между периферните и централните територии на страната чрез повишаване на енергийната ефективност в административната сграда на Община Ботевград. 


Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. Ремонтните дейности няма да попречат на работата на общинската администрация. 


Изпълнител на проекта е ДЗЗД „Бебреш 2017”. Строителният надзор ще се осъществява от „Технострой – Инвестконсулт” ЕООД. 


Сградата на общинската администрация в Ботевград е въведена в експлоатация през 1971 год. Това бе съобщено по време на пресконференцията за представяне на проекта.