Общината е подписала договор с фирма „Главпроект 1946” за изготвяне на проект за ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на болничната помощ. Стойността на проекта е малко над 40 000 лева. В момента тече едномесечен срок, в който той трябва да бъде изготвен. След съгласуването му, общината ще обяви обществена поръчка за избор на изпълнител. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов по време на днешния редовен брифинг с местните медии.


Девет фирми са участвали в обществената поръчка на общината за избор на проектант. Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката беше 69 000 лв. На първо място е класирано предложението на „Главпроект 1946” ООД. 


„Площта, която трябва да се проектира, е около 15 000 кв.м. Освен въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ще бъдат подменени ел. и ВиК инсталациите. По предложение на ръководството на болницата ще се извършат и реорганизации в самата сграда”, коментира кметът Гавалюгов. Той съобщи, че общината търси финансиране, включително и по линия на Европейската комисия, за осъвременяване и на медицинското оборудване в МБАЛ – Ботевград.


В дневния ред на извънредната сесия, която е насрочена за 9 април /вторник/, е включена докладна, с която общинското ръководство иска съгласието на местния парламент за отпускане на средства в размер до 300 000 лева от собствени приходи на общината за изготвяне на инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни дейности в лечебното заведение. Сумата представлява 10 % от необходимия финансов ресурс. 


В  докладната се посочва: „С решение на Управителния съвет на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници, взето на заседание, проведено на 29.11.2018 г., бе одобрено финансиране с директно кредитиране по проект за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на МБАЛ - Ботевград в размер на 2 699 738.10 лв., като фактическите действия, касаещи сключването на договор с финансиращата институция и предоставянето на средствата по кредита, ще се осъществят, след като бъде проведена тръжна процедура и бъде избран изпълнител за реализация на строително-ремонтни дейности.


Съгласно одобрените финансови параметри на предложението за проект, стойността на кредитното финансиране представлява 90% от общия размер на необходимата инвестиция за реализацията на проекта, поради което възниква необходимостта останалата част от инвестицията - в размер на 10% от общата стойност на проекта, да се осигури от собствени финансови средства, за да може проектът да се реализира в пълния си обем и обхват, съобразно предписанията на техническото и енергийно обследване на сградата.".