В зала „Ботевград“ на общинската администрация се състоя обществено обсъждане на проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и вътрешно преустройство в болничната сграда. 


Кметът Иван Гавалюгов обърна внимание, че първоначалното задание е било само за изготвяне на проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, но в процеса на работа е отчетена и необходимостта от извършване на вътрешно преустройство в сградата, съобразно действащите медицински стандарти и нуждите на персонала.   


„С този проект се предвижда цялостен ремонт на сградата, освен въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Той ще се реализира на етапи, съобразно финансирането, което се осигурява. На този етап имаме договор с Държавен фонд  за възобновяеми енергийни източници в размер на 2 700 000 лева, а 300 000 лева е размерът на собственото финансиране“, обясни Гавалюгов.


Проектът ще се финансира поетапно. Първоначално осигурената сума е за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на МБАЛ, стана ясно при общественото обсъждане.  


Проектът бе представен от арх. Весела Георгиева от проектантско бюро „Главпроект 1946“, за което може да се каже, че е наследник на държавното проектантско бюро, което преди около 50 години е проектирало същата тази сграда.


„Главпроект 1946“ е организацията, спечелила обществената поръчка на Общината за изготвяне на проекта.


През 2018 година е извършено конструктивно обследване за съставяне на технически паспорти на всички действащи корпуси на болничната сграда. Също така е направено и енергийно обследване. Техническите паспорти са надлежно регистрирани в Общината. В тях, както и в енергийния сертификат, има ценни и задължителни препоръки, които са взети предвид при изготвяне на проекта, подчерта арх. Георгиева. Тя систематизира в три точки основните задачи, които трябва да бъдат изпълнени с неговата реализация. Първата е планиране на изпълнение на мерки, които целят да се повиши енергийната ефективност на болничния комплекс – да се намалят топлинните загуби и разходите на енергия при експлоатацията на сградите, така че да се постигне стандартът за клас В. Втората група е изпълнение на всички задължителни мерки, които са описани в паспортите и които целят да има изправно функциониране на цялата инсталационна система на болницата. На следващо място е задачата, свързана с подобряване на вътрешната организация на болничните отделения и привеждането им в съответствие с изискванията на медицинските стандарти. 


Арх. Георгиева обясни, че проектът е изготвен по задание на Община Ботевград, обсъждан е с главния архитект, с представители на болничните отделения, с управителя на МБАЛ и с инженера, който отговаря за поддръжката на сградния фонд на лечебното заведение. Общата квадратура е около 10 000 кв.м разгъната застроена площ и сутеренни нива с площ около 3 500 кв.м. 


По време на представянето бе уточнено, че изолацията ще бъде положена от вътрешната страна на стените, за да не се нарушава естетичният вид и външните облицовки на сградата, които са изключително качествени. Препоръката е те да бъде почистени, възстановени и съхранени. 


При обсъждането стана ясно още, че опасната козирка пред болницата ще бъде укрепена.  


Проектът ще бъде предоставен на ръководството на МБАЛ Ботевград за окончателни забележки и предложения.