Удължава се срока за съдебни заседатели към Районен съд Етрополе


В изпълнение на  Решение №143/11.09.2019 г. на Общински съвет Етрополе  и Становище от  02.10.2019 г. на Временната комисия за подбор на съдебни заседатели
Общински съвет- Етрополе удължава срока за подаване на документи за съдебни заседатели към Районен съд-Етрополе
до 18.10.2019 г. включително


1. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:
1. Да са дееспособни български граждани;
2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;
4. Да имат завършено най-малко средно образование;
5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. Да не страдат от психични заболявания;
7. Да не са съдебни заседатели в друг съд или, ако са такива, да декларират пред Общински съвет Етрополe, че ако бъдат избрани, ще подадат молба за напускане в съда, в който мандатът им все още не е изтекъл до датата на полагане на клетва пред съответния съд ;
8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;
9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;
11. Да не са били съдебни заседатели по време на два последователни мандата към съответния съд.


2. Утвърдените образци на документи са следните:
2.1. Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Прил. №1/;
2.2. Данни за контакт по чл.68, ал.3, т.5 от Закона за съдебната власт /Прил. №2/
2.3. Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /Прил. №3/
2.4. Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Прил. №4/


3. Кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд-Етрополе предоставят документите по чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт, в деловодството на Общински съвет, ет.III, стая №311 в сградата на Община Етрополе, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.
За повече информация- тел.0878254509


Приложенията можете да намерите в деловодството на Общински съвет Етрополе или на сайта на общината http://www.etropolebg.com/


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ