В момента общинската Наредба за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги предвижда при предплащане на такса битови отпадъци в срок до 30 април да се ползва отстъпка. Кметът Иван Гавалюгов е внесъл докладна в Общинския съвет, в която предлага този срок да бъде удължен до 30 юни 2020 год. 


В “Преходни и заключителни разпоредби“ на Наредбата се създава нов параграф, със следното съдържание: “През 2020 г. отстъпката при заплащане на такса битови отпадъци, определена с решение на Общинския съвет – по реда на чл. 16, ал. 3 на настоящата Наредба, се прави на предплатилите физически и юридически лица – собственици или ползватели/концесионери на недвижими имоти, в срок до 30 юни.“.


“С оглед промените, направени със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и по-конкретно удължаването на сроковете /до 30 юни/, в които може да се ползва отстъпка при предплащане на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства, считам, че е целесъобразно да се удължи и срокът за ползване на отстъпка при плащане на такса битови отпадъци“, се посочва в мотивите към предложението.


Според вносителя на проекта на решение, удължаването на срока ще предостави възможност на гражданите да отсрочат предстоящите плащания с оглед очакваната икономическа криза. 


Докладната записка ще бъде обсъдена на предстоящата извънредна сесия на местния парламент.


Припомняме, че при предплащане на такса битови отпадъци се прави отстъпка:


- в размер на 30% за физически лица;


- в размер на 15% за предприятия, попадащи в категория микро, малки и средни предприятия, съгласно чл. 3 от ЗМСП, ако подадат декларация за това обстоятелство с приложено удостоверение за наети лица от НАП, издадено към момента на подаване на декларацията. Срокът за подаването й преди предплащането на таксата – 12 април 2020 год.   


- в размер на 10% за предприятия, попадащи в категория големи предприятия и микро, малки и средни предприятия, неподали  декларация и удостоверение от НАП; 


- в размер на 10% за физически лица и предприятия, подали декларация по чл. 71, ал. 1 от ЗМДТ; 


- в размер на 10% за предприятия, допуснати до свободно договаряне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.