Вчера - 30 август, изтече срокът за подаване на оферти за участие в обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Ремонт и подмяна на главен разпределителен водопровод и асфалтиране на ул. „Гурко“, в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ при О.Т. 172 до О.Т.19, гр. Ботевград“. Кандидатът за изпълнение на обекта е само един - ЛКС ООД.


Мездренската фирма е направила ценово предложение от 68 477,92 лева без ДДС, при прогнозна цена от 70 000 лв.