Община Ботевград се включи в проект на Института по публична администрация  (ИПА) „Въвеждане на обща рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“. 


Днес се състоя първо специализирано обучение за служителите от Община Ботевград по проекта. То се проведе в зала „Христо Ботев“ в сградата на общинската администрация. Лектор на събитието бе Йоанна Алексиева – служител на Държавна агенцуия „Електронно обслужване”. Г-жа Акексиева е консултант на Общината по проекта.


„Всяка организация има нужда от стабилни принципи, които да я задвижват напред. С по-голяма сила това важи за държавната администрация, чиято работа се отнася до цялостното благосъстояние на обществото. Тук на помощ идва CAF - инструментът за самооценка на организацията, който дава възможност да се дефинират проблемите в организацията, да се дадат съответни решения за справянето, да се подобри нейното управление и да се повиши качеството на предлаганите услуги. CAF се основава на 8 принципа, които обхващат всички елементи от управлението на организацията. Организацията се самооценява на базата на 9 основни критерия, като първите 5 изследват по какъв начин правим нещата, а останалите 4 какви са резултатите, които постигаме” – обясни Йоанна Алексиева в началото на срещата.


Критериите са самооценка са следните:


1. Как ръководителите изпълняват ролята си на лидери и как осъществят контакти с всички заинтересовани страни.


2. Определени са план и стратегия за нейното изпълнение.


3. Стимулира ли се развитието на служителите за нейното изпълнение и тяхното активно включване в процесите?


4. Развиват ли се ключови партньорства и използват ли се ефективно всички налични ресурси?


5. Кои са ключовите процеси в организацията?


6. Удовлетворени ли са гражданите от предлаганите услуги?


7. Доволни ли са служителите от работата си и чувстват ли се достатъчно ангажирани с нея?


8. Допринася ли организацията за устойчивото развитие на обществото? По какъв начин изразява своята социална отговорност?


9. Постигнати ли са целите на организацията?