От вчера започна събирането на оферти по обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Изграждане на нова сграда за разширение на детска градина „Здравец“ в УПИ-I, кв.78, с. Литаково, общ. Ботевград“. Намерението на общинското ръковдство е да бъде построена нова сграда за една група от 26 деца към съществуващата детска градина.


Новото крило ще бъде разположено в двора на градината, ще има самостоятелен вход за достъп на деца и родители, както и вход към обслужващия блок. В новия сектор се предвижда: входно гардеробно преддверие с достъп към санитарен възел и кабинет; общо помещение с кътове за хранене и игри; разливно за храна и спално помещение с 26 легла. В обслужващия сектор пък ще бъдат разположени два кабинета – лекарски и ресурсен; техническо помещение и перално.


Новата сграда ще е със застроена площ от 274,30 м².


Прогнозна стойност на поръчката е 226 666,66 лева без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 23:59 часа на 17 октомври 2021 г.


Припомняме, че за финансиране изграждането на новата сграда Община Ботевград кандидатства с проект по покана за участие в процедура за реализиране на инфраструктурни обекти в сферата на образованието. Проектното предложение бе одобрено от Министерството на образованието и науката.


Средствата за изготвяне на техническия проект - до 15 000 лева, бяха осигурени от общинския бюджет.