Дейността по провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и по извършване на психологически изследвания се извежда от държавната администрация, реши правителството с промени в Закона за движение по пътищата, съобщиха от правителствената информационна служба.

Организирането и провеждане на шофьорските изпити ще бъде възлагано след конкурс и сключване на дългосрочен договор с лицето, което го спечели. Държавата си запазва инструментариума за контрол върху цената за явяване на изпит. Тя ще бъде доказвана чрез представяне на нейните компоненти още на етапа кандидатстване за провеждане на дейността.

Изпълнителят на услугата няма право да прави каквото и да е повишение без съгласието на държавата.

Към участниците в конкурса ще бъдат поставени изисквания за материална база и оборудване, наличие на възможности за провеждане на изпити най-малко в областните центрове, за квалифициран персонал, както и финансови и икономически изисквания, които да гарантират качественото осъществяване на дейността.

Държавата си запазва и функциите по определяне на условията и реда за провеждането на изпитите, както и върху дейностите по изготвяне на изпитните въпроси и извършване на контрол при организирането, провеждането и оценяването на изпитите.

Основната цел на държавния контрол е повишаването на безопасността при движението по пътищата чрез създаване на условия те да бъдат полагани успешно само от кандидати, които са усвоили необходимите знания и умения за управление на МПС.

Контролът ще се изразява във фактически проверки на място, проверки на цялата документация, която съпровожда организирането и провеждането на изпитите, и на резултатите от тях.

От държавната администрация ще бъде изведена още една неприсъща за нея дейност - провеждането на психологическите изследвания на кандидатите за шофьори.

Регистрацията на лицата, които отговарят на условията за провеждане на психоизследванията, ще се прави от Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация". Администрацията ще продължи да изготвя бланковите методики за провеждане на изследванията с цел уеднаквяване на практиките, ще се запазят и указанията за апаратните методики, което ще позволи прилагането им извън държавната администрация.

Регламентирани са изискванията към лицата, които ще могат да извършват тази дейност, към квалификацията им и към необходимата материалната база, вкл. апаратите за изследване на психомоторната сфера.

Извеждането от държавната администрация на тези два вида дейности ще ограничи административното регулиране, осъществявано от държавните органи.