В дневния ред на утрешната извънредна сесия на Общинския съвет е включена докладна за създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняването на последиците от тях. Предложението е внесено във връзка с изменение на Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с Постановление №123/25.06.2012 год. на Министерски съвет.
Необходимите финансови средства за възнаграждения и осигуровки на доброволците са регламентирани в Наредбата. Те ще се изплащат от собствени средства на общината.