Местна инициативна група Ботевград проведе информационна среща за представяне на проект "Активни граждани за добро управление на Община Ботевград. Онлайн платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград". Събитието се състоя вчера – 8 януари, в заседателната зала на Международното висше бизнес училище. На него присъстваха зам.-кметът на общината Борис Борисов, граждани, представители на бизнеса и на местните медии. 


Екипът, изготвил проекта, представи дейностите, заложении в него, както и очакваните резултати от неговата реаизация.  


Проектът предлага на гражданите, бизнеса, местните общности и други заинтересовани лица работещ инструмент – онлайн платформа за активиране на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики за по-добро управление. 


Основна цел на проекта е предоставяне на среда за ефективно партньорство между широката общественост, неправителствените организации, бизнеса и местната изпълнителна власт за открито и прозрачно управление чрез създаване на механизми за пряко участие на хората във формирането, изпълнението и мониторинга на политики в Община Ботевград. 


Основните дейности по проекта включват: провеждане на социологическо проучване, което ще установи нагласите, готовността и капацитета на гражданското общество и бизнеса за участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местната власт в Ботевград; извършване на проучване на добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие и разработване, пускане, популяризиране и функциониране на уеб-базирана платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград“, като механизми за пряко участие на гражданите в процеса на формиране на политики и вземане на решения в общината и инструментариум за мониторинг и отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги и изпълнение на пет политики от страна на местната администрация.


Чрез три вида инструменти (с възможност за участие във формулирането на политики, възможност за мониторинг на изпълнението на политики, оценка за тяхното изпълнение и възможност за информираност за открито и отговорно управление) изработената онлайн платформа ще даде възможност на представители на неправителствени организации и техните служители, представители на бизнеса и жителите на общината бързо и ефективно да дават предложения и препоръки при формирането, взимането на решения и изпълнението на политики от страна на Община Ботевград. 


Бюджетът на проекта е 90 000 лева. Той се финансира от ОП "Добро управление". Водещ партньор е МИГ Ботевград, а фондация „Съвременност” – партньор.  Проектът ще бъде реализиран в рамките на 24 месеца.  Ръководител на проекта е Радостина Вутева – представител на фондацията.