В сградата на общинската администрация днес беше представен проектът „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в Община Ботевград”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020. Неговата основна функция е да управлява двeте нови социални услуги: „Център за обществена подкрепа“ и „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“. Първият ще се помещава в сградата на Младежкия дом, а вторият - във високия корпус на ОУ "Васил Левски".


Миналата година помещенията бяха ремонтирани и обзаведени по друг проект, спечелен от общината - "Подай ръка" по ОП "Региони в растеж".


Какви социални услуги ще се предлагат:


„Център за обществена подкрепа“ - дейности, свързани с превенция на изоставянето, насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение и грижа за самостоятелен живот и социална интеграция за деца от резидентна грижа. Извършване на социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителския капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликти при развод/раздяла, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.


„Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“  - обучителна, рехабилитационна и терапевтична дейност на деца с увреждания; развитие на техния потенциал и заложби; формиране и развитие на основни личностни и социални умения. Провеждане на консултации за родители, за да бъдат те в допълнителна помощ на своите деца по отношение на специалните здравни и образователни нужди. 


Обща стойност на проект „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград” е 2 806 284,00 лева, в това число: 2 385 341,40 лева са европейско финансиране и 420 942,60 лева от държавния бюджет. Срокът за реализация на проекта е близо 2 години, но не по-късно от 31.12.2023 г. 


Набирането на персонал, който ще работи в двата центъа, започна преди месец. Крайният срок за подаване на документи изтича утре -  29 април.